Privacy & cookie policy

Bij het verlenen van haar diensten verwerkt NovedadConsult uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe NovedadConsult met uw persoonsgegevens omgaat, heeft NovedadConsult deze privacyverklaring opgesteld.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

NovedadConsult (eenmanszaak)

Graafseweg 274

6532 ZV Nijmegen

T 06 12339885

E info@novedadconsult.nl

KvK nummer: 09114994

Naam functionaris voor de gegevensbescherming: A. Hooghordel

 

Het gebruik van persoonsgegevens door NovedadConsult

NovedadConsult verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan NovedadConsult verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan NovedadConsult uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van haar dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

NovedadConsult verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • IP-adres
 • Pasfoto
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gegevens in rapportages van derden, zoals AD-rapportages, testrapportages
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

 

Doeleinden

NovedadConsult verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning, facturatie;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

 

Grondslagen

NovedadConsult verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht (o.a. Wet Verbetering Poortwachter).

 

Tevens verwerkt NovedadConsult persoonsgegevens, omdat NovedadConsult hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan NovedadConsult persoonsgegevens uitwisselen. NovedadConsult kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van haar website en haar systemen, of testbureaus. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer NovedadConsult aan een wettelijke verplichting moet voldoen. NovedadConsult zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics of LinkedIn in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang NovedadConsult uw gegevens bewaart

NovedadConsult zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat NovedadConsult zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

 

Hoe NovedadConsult uw gegevens beveiligt

NovedadConsult vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft NovedadConsult passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

NovedadConsult gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. NovedadConsult gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat...
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

_ga
Cookie: Google Analytics
Functie: Registreert een unieke ID dat statistische data genereert van hoe de gebruiker de website gebruikt.
Bewaartermijn: 2 jaar

_gid
Cookie: Google Analytics
Functie: Registreert een unieke ID dat statistische data genereert van hoe de gebruiker de website gebruikt.
Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie.

_gat
Cookie: Google Analytics
Functie: Wordt door Google Analytics gebruikt om de hoeveelheid aanvragen te reguleren.
Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie.

has_js
Cookie: Drupal 7
Functie: Deze cookie kijkt of u Javascript gebruikt.
Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie.

 

Uw rechten

U heeft het recht om NovedadConsult een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijke, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u NovedadConsult verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

NovedadConsult

Graafseweg 274

6532 ZV Nijmegen

T 06 12339885

E info@novedadconsult.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door NovedadConsult, laat dit dan vooral weten. Mocht u er met NovedadConsult niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-05-2018.

NovedadConsult kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. NovedadConsult raadt  u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

NovedadConsult
Graafseweg 274 (bezoekadres)
Postbus 218 - 6500 AE Nijmegen
T 06 - 123 39 885
info@novedadconsult.nl
www.novedadconsult.nl

Privacy & cookie policy